Vedtægter

Boldklubben "Vestkysten", Oksbøl af 1904.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Boldklubben Vestkysten, og er hjemmehørende i 6840 Oksbøl, Varde Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningen er en flerstrenget forening.
Foreningens formål er at dyrke Fodboldspil {Boldspil} samt at udbrede kendskabet og interesse for andre idrætsgrene som evt. kan udbydes i BV efter de gældende vedtægter.
Det er endvidere foreningens formål at skabe gode rammer for udøvelsen af idrætten samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
Der udarbejdes særskilte vedtægter for de idrætsgrene{afdelinger} som BV udbyder.

§ 3. Medlemskab af organisationer

Bestyrelsen afgør hvilke organisationer, klubben skal tilsluttes.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem, kan bestyrelsen optage enhver
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 5. Kontingent

Kontingentet fastsættes for en sæson ad gangen. Kontingentet skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgene og godkendes på den årlige generalforsamling.
lndbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

§ 6. Udmeldelse – eksklusion

stk. 1
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

stk. 2
Når et medlem er i kontingent restance udover 3 måneder, kan bestyrelsen nægte vedkommende at deltage i klubbens aktiviteter. Er vedkommende i kontingent restance udover 5 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.

stk. 3
Ingen der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

stk. 4
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på det førstkommende ordinære generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at fremkomme med relevante argumenter for sit forsvar.

stk.5
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

stk. 6
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 3/4 majoritet.

stk.7
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.
Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling

stk. 1
Generalforsamlingen er Boldklubbens øverste myndighed.

stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
inden den 1. marts og indkaldes på den måde bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Dog senest 21 dage før afholdelse.

stk. 3
Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes.

stk. 4
Beretninger, regnskab samt indkomne forslag foreligges til udlevering i Klubhuset, Oksbøl Stadion senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse og på klubbens officielle hjemmeside.

§ 8. Dagsorden

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetninger fra bestyrelsen og udvalgene
3. Uddeling af pokaler
4. Regnskabsberetning
5. Godkendelse af kontingent
6. Forelæggelse af budget for det kommende år
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af revisor og 1 suppleant
10. Eventuelt

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

stk. 1
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede forhandlingerne.

stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget § 6 stk. 6 og 7 samt § 17 og § 18.

stk. 3
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af 5 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

stk. 4
Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

stk. 2
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, det ønskes behandlet.

stk. 3
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden, gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2.

§ 11. Stemmeret og valgbarhed

stk. 1
Ethvert medlem over 16 år har stemmeret samt er valgbar. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Et flertal af bestyrelsen skal være mindst 18 år.

stk. 2
Stemmeret og valgbarhed indebærer at kontingent er betalt.

§ 12. Bestyrelsen – valg

stk. 1
Bestyrelsen består 7 medlemmer (hvor af de 2 er valgt i hver deres afdeling), alle vælges for 2 år ad gangen. Mindste del af bestyrelsen er på valg i lige årstal.

Nuværende idrætsafdelinger:
– Cykling
– Kroket
Bestyrelsens antal kan ændres i tilfældet af at der optages flere idrætsafdelinger eller ved bortfald af en afdeling.
Dette skal dog vedtages på en generalforsamling med ¾ majoritet.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelt stående sager.

§ 13. Konstituering – tegningsret

stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med formand, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen udpeger en kasserer. Kassereren behøver ikke at være et bestyrelsesmedlem men refererer i det daglige til bestyrelsen.

stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

stk. 4
Formanden overvåger, at foreningen ledes efter sit formål og foranlediger forhandlingsprotokollen ført.

stk. 5
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

stk. 6
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som et bestyrelsesmedlem samt kasserer. Dog ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000 kræves godkendelse af bestyrelsen.

stk. 7
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom vedtages af generalforsamlingen.

§ 14. Valg af udvalg

stk. 1
De enkelte udvalg foranlediger, at der hvert år bliver afholdt valg ifølge vedtægterne for de enkelte afdelinger/ idrætsgrene som udbydes i BV.

stk. 2
Valg til udvalg bekendtgøres 7 dage før afholdelse af valg, enten ved opslag i Klubhuset, Oksbøl Stadion eller på det respektive udvalgs officielle hjemmeside.

§ 15. Regnskab

stk. 1
Foreningens regnskabsår er 1. januar- 31. december.

stk. 2
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr, 31. december til revisorerne.

stk. 3
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 16. Revision

stk. 1
På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant valgt for 1 år, jf. §8.

stk. 2
Revisorerne skal hvert år senest den 15. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

stk. 3
Driftsregnskab og status forsynes med revisionspåtegning.

stk. 4
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske, såfremt 3/4 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 18. Foreningens opløsning

stk. 1
Foreningen kan opløses, når det vedtages på 2 lovlige indvarslede generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages
mellemrum, og når mindst 3/4 at de fremmødte stemmer herfor.

stk. 2
Foreningens midler skal i så fald overdrages idrætslige formål i Oksbøl og omegn.
Sidst ændret på generalforsamlingen den 31. maj 2021